Regulamin strony acusmedszkolenia.pl - Acusmed szkolenia

Regulamin strony acusmedszkolenia.pl

Właścicielem strony https://acusmedszkolenia.pl/ jest:

Acus Med Szkolenia Sławomir Mokrzycki, Jakub Mokrzycki, Radosław Składowski, Bartosz Czajka spółka cywilna
Z numerem Regon: 386995073  oraz NIP: 8141692435,
z siedzibą Zarządu przy ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa
Zwanych dalej Organizatorem Szkoleń.

Kontakt z Organizatorem Szkoleń odbywa się:

 • Telefonicznie – nr kontaktowy +48 730 333 802 od pn do pt od 8:00 do 16:00
 • Mailowo – adres poczty elektronicznej: szkolenia@acusmed.pl
 • Listownie – adres miejscowy : ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony szkoleniowej, a w szczególności warunki zapisywania się na wybrane szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji umieszczonych na stronie Organizatora.
 2. W celu korzystania ze strony po stronie. Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej .
 3. Wypełnienie formularza nie wymaga rejestracji na stronie. Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma drogą mailową wiadomość rekrutacyjną, zawierającą wszelkie informacje do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 4. Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz rekrutacyjny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne Dz.U nr 133 poz.833.
 5. Organizator Szkoleń przetwarza następujące dane osobowe:
  -imię i nazwisko
  -adres email
  -nr telefonu
  -nr rachunku bankowego, z którego Uczestnik opłaca kurs
  -dane firmy na którą wystawiana jest faktury
 6. Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu w bazę swoich danych osobowych jak również żądać usunięcia jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tej prośby w formie mailowej na adres szkolenia@acusmed.pl

 

2. Zmiana regulaminu

Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z istotnych przyczyn prawnych lub technicznych. Informacja o zmianie treści regulaminu, po wskazaniu powodu zostanie wyświetlona na stronie, a Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się i akceptacji zmian w Regulaminie jeśli zamierza korzystać z Serwisu.

 

3. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Acus Med Szkolenia S.Mokrzycki, J. Mokrzycki, R. Składowski, B. Czajka S.C.
ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa,
Regon: 386995073
NIP:8141692435
acusmedszkolenia.pl

 1. Spółka gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 3. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: biuro@acusmedszkolenia.pl.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.
 8. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: https://acusmedszkolenia.pl/polityka-prywatnosci/

4.  Warunki i realizacja zamówienia

 1. Korzystanie ze strony www i realizacja zakupów wymaga od Klienta zalogowania się. Klient zobowiązany będzie do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedającego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. By złożyć zamówienie należy:
 • wybrać Produkt i „kliknąć” w jego ikonkę,
 • dodać Produkt do koszyka i wedle wyboru kontynuować zakupy powtarzając czynności lub przejść do kolejnego kroku,
 • „kliknąć” ikonę „przejść do kasy”
 • podać niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia, ewentualne uwagi i komentarze do zamówienia, a także posiadany kod rabatowy.
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
 • wybrać sposób płatności,
 • złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z  regulaminem i zgodę na jego przestrzeganie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, które są niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia,
 • potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
 1. Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Stanowią one zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego Produktu.
 2. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Akupunktura dla Ciekawskich jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

5. Forma płatności

 1. Zapłaty za usługi płatne określone w Regulaminie, Klient dokonywać może przy wykorzystaniu następujących formy płatności:
 • Przelew na rachunek bankowy Acus Med Szkolenia o nr 45 1090 2835 0000 0001 4698 0513
 • Płatności dokonywane kartą płatniczą lub ePrzelewem obsługiwane są przez Tpay, tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) ul. Św. Marcina 73/6, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowy pod nr 0000412357, Regon 300878437, NIP 777 306 15 79.
 1. W przypadku formy płatności – przelew – aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Acus Med Szkolenia zapłaty za zamówienie.

 

6. Zwroty i reklamacje

 1. W sytuacji gdy sprzedaż produktów za pośrednictwem strony www dokonywana przez Acus Med Szkolenia jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami, Klientowi przysługuje uprawnienie do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje winny być zgłoszone przez Klienta w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie dedykowanego zgłaszaniu reklamacji,
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@acusmedszkolenia.pl
  3. lub w sposób tradycyjny, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres korespondencyjny:

Acus Med Szkolenia
ul.Mielecka 105
36-100 Kolbuszowa

 1. Zgłoszenia reklamacyjne winno zawierać wskazanie nazwy Klienta, jego adres (jeśli nadesłane jest pocztą tradycyjną) oraz przedstawić zwięzły opis reklamacji w tym zarzutów stawianych wobec sprzedaży dokonywanej przez Acus Med Szkolenia.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta a w przypadku gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres Klienta.

7. Zwrot należności Klientom

 1. Acus Med Szkolenia dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku uznania reklamacji.
 2. Acus Med Szkolenia dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takich samych sposobów płatności z których skorzystał Klient przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
0